Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia
majątkowe

Ochrona obejmuje budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej, a także środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich, rzeczy prywatne pracowników i gotówkę. Zakres ubezpieczenia przewidujący w opcji podstawowej ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy odpowiedzialności cywilnej, może zostać rozszerzony o szereg klauzul dodatkowych. Ubezpieczenie mienia od wandalizmu, stłuczenia czy przepięcia, to tylko kilka opcji, o które może zostać rozszerzona polisa ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenia komunikacyjne/transportowe

Oferujemy pełną ochronę ubezpieczeniową ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej a także ubezpieczenie komunikacji firmowej.

OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim, zarówno w mieniu, jak i na osobie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia. Na życzenie klienta zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za produkt lub za wykonane prace albo usługi itp. Do ubezpieczenia mogą być zastosowane dodatkowe klauzule rozszerzające lub zawężające zakres.

Call Now Button